Voorwaarden


AGB

Algemeene voorwaarden en condities voor het gebruik van fintract geleverd door:

bereitgestellt durch:

 

fino run GmbH
Universitätsplatz 12
34127 Kassel
Registratie plaats: Kassel
Registratie nummer: HRB 17436

E-Mail: hello@fintract.io
Telefoon: +49 0561 95334150

 

 1. Algemene en particuliere voorwaarden en condities

  Deze algemene voorwaarden (AV) zijn aanvullend van toepassing op de individuele contractovereenkomsten voor het gebruik van de service van ‘fintract’ (hiernamaals ‘fino service’) door fino run GmbH. Aanvullende of afwijkende condities kunnen van toepassing zijn voor afzonderlijke onderdelen van het product.

 2. Voorwerp van prestatie

  Fino service omvat de volgende prestatie componenten:

  1. fintract is een REST API service voor snelle en gemakkelijke OCR data extractie van facturen en bonnen in het echt.
  2. fintract verwerkt de volgende data formats: pdf, tiff, jpeg, png.
  3. finstract verzendt facturen naar de gebruiker in een JSON formaat.
 3. Gebruik

  1. Het gebruik van de service is uitsluitend toegestaan voor rechtspersonen of andere commerciële klanten. De dienst is gericht op ondernemers. Consumenten in overstemming met §13 Burgelijk Wetboek zijn uitgesloten van gebruik.
  2. Tijdens de registratie voor service bent u verplicht om alleen waarheidsgetrouwe uitspraken te doen over uw persoon of bedrijf en om uw gegevens te allen tijde up-to-date te houden.
  3. Het contract voor het gebruik van de service wordt geldig met de voltooiing van een abonnement en uw akkoord met de algemene voorwaarden. De geselecteerde pakkettermijn begint met activering via de provider.
  4. Er bestaat geen recht op het gebruik van de finodienst. fino behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het sluiten van een gebruikscontract zonder opgaaf van redenen te weigeren, met name vanwege onjuist gegeven gegevens of ongeoorloofd gebruik van het gebruikersaccount van een derde partij. Dit geldt ook in geval van redelijke twijfel over de identiteit van de gebruiker of als de Algemene voorwaarden op een andere manier worden geschonden. Afzonderlijke prestatiecomponenten kunnen door fino worden uitgebreid of verwijderd uit de toepassing.
 4. Sub-service Providers

  1. Voor het uitvoeren van de dienstverlening maakt de opdrachtnemer gebruik van de volgende subdienstverlener:
   1. fina data service GmbH, Universitätsplatz 12, 34127 Kassel, OCR Service
 5. Vergoeding

  1. De gebruiksvergoedingen worden bepaald door het geselecteerde gebruikersmodel en de relevante huidige prijsvoorwaarden zoals uiteengezet in de klanten sectie.
  2. Alle prijzen zijn exclusief de wettelijke omzetbelasting van momenteel 19%. Alle betalingen dienen vooraf te worden voldaan.
  3. Eventuele claims van de aanbieder kunnen alleen worden gecompenseerd door het lid met onbetwiste of juridisch bindende claims. Dit geldt dus zowel voor de bewering van een retentierecht als voor een recht op bezwaar overeenkomstig §§634a Para. 4, 438 Para. 4 Civile rechtscode.
 6. fino’s aansprakelijkheid

  1. fino is aansprakelijk voor elke feitelijke fout en voor de fout van de werknemers die de verplichting aan de gebruiker nakomt, tenzij uit de volgende paragrafen, de bijzondere of bijzondere voorwaarden of de individuele contractovereenkomsten anders blijkt. Waar fino aansprakelijk is en de schade niet uitsluitend is veroorzaakt door fino, wordt de aansprakelijkheid voor vergoeding bepaald door de principes van bijdragende nalatigheid in overeenstemming met §254 Burgelijk wetboek.
  2. Bij gebreke van andersluidende instructies, kan fino bestellingen geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen voor onafhankelijke uitvoering, voor zover dit noodzakelijk wordt geacht gezien de wijze van bestelling en de belangen van zowel fino als gebruiker. In dat geval is de aansprakelijkheid van fino beperkt tot de overdracht van de bestelling, inclusief zorgvuldige selectie en instructie van de derde partij.
  3. fino is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verstoring van de bedrijfsvoering (bijv. Bommelding, serverstoring), met name als gevolg van overmacht (bijv. Oorlogsgebeurtenissen of natuurverschijnselen) en als gevolg van andere gebeurtenissen die niet zijn toegeschreven aan fino (bv. staking, lockout, verkeersverstoring, uitval van communicatienetwerken of gateways van andere providers, evenals verstoringen in de sector van andere telecommunicatie- en serviceproviders), of schade veroorzaakt door verbodsacties bij hogere instanties in binnen- en buitenland.
  4. Via de provider van fino onderhoudt fino een constant gecontroleerd serversysteem voor zijn applicaties, waardoor de gebruiker te allen tijde toegang heeft tot de secties die voor hem zijn bedoeld, aangezien het systeem naar behoren werkt. In het geval van een systeemstoring die niet opzettelijk is veroorzaakt of door grove nalatigheid van de presterende en plaatsvervangende agenten van fino of fino, heeft de gebruiker geen recht op intrekking, vermindering of schade.
 7. Verplichtingen van medewerking en zorgvuldigheid van de gebruiker

  1. U bent verplicht de aangeboden finodienst uitsluitend te gebruiken voor het beoogde doel.
  2. Kennisgevingen van fino worden per e-mail naar u verzonden. Een melding wordt als afgeleverd beschouwd zodra deze onder normale omstandigheden is ontvangen op de server die uw elektronische postbus bedient en als u er regelmatig kennis van kon krijgen.
  3. U bent verplicht de in de aanvraag gegeven ondersteuning en instructies op te volgen en de aanbevelingen voor actie op te volgen.
 8. Beëindiging van de contractuele relatie

  De voorwaarden en opzegtermijnen die relevant zijn voor de geboekte gebruiksmodellen kunnen worden bepaald aan de hand van de prijsvoorwaarden die zijn vastgelegd in het klantenportaal.

 9. Wijzigingen van de contractvoorwaarden

  Eventuele wijzigingen in deze contractvoorwaarden worden u uiterlijk twee maanden voor hun inwerkingtreding aangeboden. Uw instemming met een wijziging van deze contractvoorwaarden wordt geacht te zijn gegeven, tenzij u uw weigering vóór het voorgestelde tijdstip van inwerkingtreding kenbaar maakt.

 10. Slotbepalingen

  1. Op deze zakelijke relatie is Duits recht van toepassing, voor zover er geen tegenstrijdige dwingende wettelijke bepalingen bestaan.
  2. Met betrekking tot de voorschriften inzake gegevensbescherming verwijzen wij u naar de privacyverklaring van fino run GmbH voor het gebruik van fintract.

 

GETUIGENISSEN

Wat onze klanten zeggen over fintract

ECM online
Daniel Huhn
Geschäftsführer / ecm.online

ecm.online

Al seen provider van een cloud gebasseerde DMS oplossing hebben we fintract in onse service geïntegreerd voor het automatisch indexen van facturen. Dit maakt het mogelijk voor onze klanten om facturen bij bedrijfsnaam, datum of nummer in een zeer korte tijd te vinden.